تماس با ما

شماره فکس (نمابر): 04133304732
تلفن گویا : 04133329952
روابط عمومی: 04133302666
پذیرش: 04133389298
نوبت دهی: 04132321360
تلفنخانه: 04133307000-04133308000
مسئول رسیدگی و شکایات: 04133389349

تماس با ما