نام و نام خانوادگی سمت اطلاعات تماس ایمیل
 دکتر لیدا حیدری - رئیس بیمارستان
دکتر لیدا حیدری ( متخصص زنان و زایمان) مکان: امور اداری- ۳۳۳۰۲۶۶۶ داخلی ۹۳۴۲ Email: