شرح وظایف: هدایت، راهبری و ارزیابی عملکرد واحدهای تحت سرپرستی

 

نام و نام خانوادگی سمت اطلاعات تماس ایمیل
 صدف زاده علیرضا صدف زاده  مدیر بیمارستان مکان: ساختمان اداری – حوزه ریاست_ تلفن مستقیم ۳۳۲۹۹۵۱ داخلی ۹۳۴۴ Email:sadafzadeh_al @yahoo.com