بمنظور تشویق کارکنان در مشارکت در ارتقای خدمات بیمارستان و احترام به مالکیت فکری پیشنهاد به اسم خود شما ثبت و بررسی خواهد شد.