با سلام، ضمن قدردانی از احساس تعهد شما به موضوع حاکمیت بالینی و اعتبار بخشی بمنظور اصلاح فرایندها و افزایش کیفیت خدمات درمانی فرم گزارش دهی خطاهای پزشکی با هدف یادگیری از خطاها طراحی گردیده است و اطلاعات آن کاملا محرمانه می باشد.

خواهشمند است جهت جلوگیری از بروز خطاهای مشابه و تکراری در بیمارستان خطاهایی را که در محیط کاری خود مشاهده می نمایید یا مرتکب شده اید را در فرم ذیل وارد نمایید. ضمنا در صورت تمایل به استفاده از مشوق های در نظر گرفته شده برای گزارش خطا می توانید نام خود را نیز مرقوم فرمایید.

از همکاری و احساس میئولیت شما صمیمانه قدردانی می نماییم.

 بمنظور تشویق کارکنان در مشارکت در ارتقای خدمات بیمارستان و احترام به مالکیت فکری پیشنهاد به اسم خود شما ثبت و بررسی خواهد شد.