زمين بيـمارستان 29 بـهمـن به مسـاحت 23200 متر مربع درمورخه 28/12/1344 تـوسط مرحوم حـاج حسين عليزاده كاغذچي به سازمان بيمه هاي اجتماعي وقت اهدا گرديد و عمليات ساختماني آن توسط سازمان در سال 1349 اتمام و مورد بهره برداری قرار گرفته است .

بیمارستان از زمان بهره برداری تا نیمه اول سال 1381 به عنوان بیمارستان جنرال فعالیت می نمود که با راه اندازی بیمارستان استاد عالی نسب تبریز و انتقال بخش های آن به بیمارستان مذکور به صورت بیمارستان تک تخصصی زنان و زایمان با 40 تخت بستری اصلی دارای پلی کلینیک تخصصی و واحدهای کلینیکی و پاراکلینیک ادامه فعالیت نموده است . نظر به افزایش بیمه شدگان عزیز سازمان تأمین اجتماعی و به منظور برآورد نیاز های درمانی ايشان تشکیلات بیمارستان مورد بازنگری مجدد قرار گرفته و افزایش تعداد تخت های اصلی بستری تا سقف 96 تخت مورد موافقت مقامات سازمان قرار گرفت در این راستا در روز 29 بهمن سال 1386 مصادف با سالروز قیام مردم غیور تبریز بخش های نفرولوژی ، داخلي ، جراحي عمومي ، NICUو کودکان و بخش دیالیز با 14 تخت افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت با فعالیت بخش های مذکور بیمارستان از حالت تک تخصصی خارج و به صورت بیمارستان جنرال ادامه فعالیت داد.

همچنين بخش ICU بيمارستان از پانزدهم مرداد ماه سال 1391 شروع بكار نموده است .