• تاریخ : ۲۱ام تیر ۱۳۹۷
 • موضوع : پزشکی

طفل در عین حال هم استقلال بیشتری بدست می آورد و هم تابعیت و وابستگی بیشتری بوالدین خود پیدا میکند.
این مطلب، ضد و نقیض بنظر میرسد . مادری از فرزند یک ساله خود شکایت دارد که : «هر وقت از اطاق خارج میشوم ، طفل گریه و شیون مینماید . این رفتار طفل بدان معنی نیست که او بدعادت شده هست ، بلکه نشانه آن هست که طفل در حال رشد و بزرگ شدن هست و شدت وابستگی خودرا بمادر تشخیص میدهد. البته این رفتار طفل، ناراحت کننده هست ولی علامت خوبی هست.
اما طفل در همین سن و در همین مرحله از سیر تکاملی، در عین حال که بمادر خود وابستگی بیشتری پیدا مینماید، سعی میکند استقلال بیشتری برای خود بدست آورد و بتواند روی پای خود بند شود، چیزهای جدیدی کشف کند و با مردم غریبه و نامانوس ، بیشتر آشنائی و مراوده پیدا نماید.
برای نمونه، طفلی را که چهار دست و پا راه میرود و مادرش مشغول شستشوی ظروف در آشپزخانه هست تحت نظر بگیرید و حرکاتش را تماشا کنید: مدتی با رضایت کامل با کاسه و کوزه بازی میکند ، سپس حوصله اش سر میرود و تصمیم می گیرد که برای تجسس و اکتشاف باطاق غذاخوری سری بزند، در آنجا زیر میز و صندلی ها میرود، خورد: نان با چیزهائی از این قبیل را پیدا میکند و بدهان مبگذارد سپس در کنار میز، سعی میکند خود را بحالت ایستاده در آورد تا بدستگیر؛ کشوی میز دسترسی یابد . بعد از مدتی مثل اینکه احساس تنهائی کند مجددا برفیق و مصاحبی احتیاج پیدا می نماید لذا فورا با چهار دست و پا بسوی آشپزخانه برای دیدن مادر خود بر میگردد . ملاحظه می کنید که گاهی انگیز استقلال طلبی در او بحد اعلی میرسد و زمانی محتاج امنیت و اطمینان خاطر هست و هر یک از این دو را بنوبت ارضاء مینماید . بمرور زمان ، طفل در تجربیات و تجسسات خود ماهرتر و جسورتر میگردد. اما باز هم بمادر خود ، ولی نه چندان ، نیازمند هست. در این مرحله طفل بپایه گذاری استقلال خود مشغول هست ولی قسمتی از جرات و جسارت طفل بعلت آنست که بخوبی میداند که در موقع لزوم و احتیاج ، میتواند از امنیت کافی بر خوردار گردد و مادر بداد او برسد.
استقلال، از امنیت و آزادی بوجود می آید، من در این نکته تأکید دارم زیرا بعضی از مردم درست عکس آنرا عمل می کنند . این دسته از مردم کو شش دارند استقلال را باین طریق در طفل بوجود آورند که او را برای مدت مدیدی، تنها در اطاقی نگاهدارند، ولو اینکه طفل از تنهائی و نداشتن مصاحبی گریه و فریاد کند. من فکر میکنم اگر باین شدت و سختی با طفل رفتار شود طفل هرگز چیز مفیدی نخواهد آموخت.
بنابر این طفل در حدود یک سالگی، برسر یک دوراهی هست و اگر به او فرصت داده شود ، بتدریج استقلال بیشتری بدست خواهد آورد، یعنی اجتماعی تر میشود و با مردم دیگر (اعم از بچه با بزرگی) معاشرت و جوشش وسازش بیشتری پیدا خواهد کرد و اعتماد بنفسش بیشتر خواهد شد اگر طغل شدیدة مقید و محدود شود و از سایر مردم مجزا گردد و عادت کند که تنها در کنار مادر خود باشد، بدون شک بمادرش وابستگی واتای شدیدی پیدا میکند، از مردم غریبه فرار میکند بیشتر در خود فرو میرود و بالنتیجه منزوی میگردد. پس چطور می توان طفل را به کسب استقلال تشویق کرد؟
وقتی طفل راه رفتن را یاد گرفته هست ، در طی گزدشهای روزانه ، بگذارید از درشکهاش مدتی خارج شود. هرگز از کثیف شدنش ناراحت نشوید، زیرا او باید خود را کثیف و خاک آلود نماید. سعی کنید او را بمحلی ببرید که مجبور نشوید دائما دنبال او باشید و طفل بتواند در آنجا با اطفال دیگر آشنائی و آمیزش پیدا نماید. اگر او ته سیگاری را از زمین برداشت ، باید فورأ بشتابید و آن را از او بگیرید و چیز بهتر و جالب تری را در عوض باو نشان دهید. هرگز نباید اجازه دهید طفل شما خاک و شن را مشت مشت بخورد، زیرا معده و روده هایش را تحریک میکند و مریض میشود بعلاوه ممکن هست تولید کرم امعاء نماید. اگر همه چیز را بدهان میگذارد، سعی کنید با دادن بک بیسکوئیت خشک و سفت با چیز تمیز دیگری که طفل جویدن آنرا دوست دارد، دهانش را مشغول سازید. نگاه داشتن دائمی طول کاملا توانا و سالمی در درشکه (کالسکه)، گرچه ممکن هست او را از آسیب و صدمات احتمالی محفوظ دارد، ولی از رشد و نموش جلوگیری مینماید و پیشرفت تجربه و مهارتش را محدود خواهد ساخت . بعضی از والدین نیز در موقع گردش وخرید، کودکان خود را می بندند ولی بهرحال نباید کودک را برای مدت زیادی در یک محل محدود نمود.

 

وقتی طفل اصرار میکند، او را از پارک ( قفس بازی ) بیرون آورید
طفلی ممکن هست حتی در یک سال و نیمگی ، به ماندن و بازی کردن در پارک ، لااقل هر مرتبه برای مدت کوتاهی ، علاقه و تمایل نشان دهد . در حالیکه طفل دیگر که ممکن هست نه ماهه باشد، آنرا بمنزله زندان تلقی نماید . اکثر کودکان تا هنگام راه افتادن ، یعنی تا حدود پانزده ماهگی ، آنرا کاملا دوست دارند. بهر حال من توصیه میکنم هروقت طفل از ماندن و بازی کردن در پارک خسته میشود و اظهار ناراحتی و عدم رضایت میکند، او را بیرون آورید. البته مقصود من آن نیست که با اولین ناله و شکایتش اورا از آن خارج نمائید، زیرا اگر اسباب بازی جدید و با چیز جالبی برای بازی کردن بار بدهید ، ممکن هست بتوانید طفل را تا ساعتی دیگر در پارک مشغول و راضی نگاهدارید ترک عادت نسبت به پارک مندرجا صورت می پذیرد. ابتدا، بعد از آنکه طفل ساعات متوالی در آن بازی کرد، از آن خسته میشود و حوصله اش این حالت بی میلی نسبت به پارک بیشتر خواهد شد و ممکن هست ماهها طول بکشد تا طفل با بازی کردن در آن مخالفت نماید. بهرحال، هر وقت از آن خسته میشود، بیرونش آورید.
با اشخاص غریبه آشنایش کنید
طبیعت طفل در این سن طوری هست که نسبت باشخاص غریبه و نامانوس مشکوک هست تا فرصتی بدست آورد و آنها را بشناسد . البته طفل بتدریج نزدیک تر و بالاخره رفیق میشود . طرز آشنا شدن طفل باشخص غریبه بطرق مختلفی هست : ممکن هست ابتدا کنار او بایستد و خیره خیره او را نگاه کند با موقرانه چیزی باو بدهد و بعد پس بگیرد و یا ممکن هست چیزهای قابل حمل کوچکی را  به اتاق آورد و روی دامن شخص غریبه بریزد.
بسیاری از بزرگسالان این شعور را ندارند که هنگامیکه طفلی قد و بالای آنها را ورانداز می کند ، او را تنها و بحال خود بگذارند. این اشخاص بمحض دیدن طفل بسوی او میشتابند و مسلسل با او حرف میزنند ، لذا طفل هم برای حفاظت خود ناچار بدامن مادر پناه میبرد. در نتیجه مدت بیشتری طول میکشد تا طفل برای آشنا شدن و رفاقت با آنها جرأت پیدا کند . من خیال میکنم اگر مادر از همان ابتدا به مهمان خود مطلب را تذکر دهد ، نتیجه بهتری حاصل خواهد شد ، مثلا بگوید که : «طفل از توجه فوری و سریع شما نسبت بار خیلی خجالت میکشد و اگر ما قدری با هم صحبت کنیم ، طفل زودتر با شما آشنا خواهد شد.)
هنگامیکه فرزند شما قادر براه رفتن شد ، مجال و فرصت کافی باو بدهید تا با اشخاص مختلف و غریبه آشنا شود و با آنها آمیزش و مراوده پیدا کند. در موقع خرید ، هفته ای . چند بار او را همراه خود بدکان بقالی ببرید . اگر ممکن باشد ، هر روز کودکان خودرا باماکنی ببرید که سایر اطفال کوچک نیز در آنجا بازی میکنند. البته هنوز نمیتواند با آنها همبازی شود ولی میل دارد آنها را تماشا نماید . اگر از حالا ببازی کردن در کنار آنها عادت کند، بموقع خود یعنی در دو سه سالگی برای بازیهای دسته جمعی آمادگی خواهد داشت اگر فرزند شما تا سه سالگی با بچه های دیگر آمیزش پیدا نکند، ماههای متمادی طول میکشد تا در آتیه تنها با آنها آشنا گردد.

 • تاریخ : ۲۱ام تیر ۱۳۹۷
 • موضوع : پزشکی

دویدن می‌تواند کالری زیادی بسوزاند و در کاهش وزن به شما کمک کند. اما پیاده‌روی چه؟ آیا با پیاده‌روی نیز می‌توان به اهداف خود در کاهش وزن دست یافت؟

چگونه این دو فعالیت را با هم مقایسه کنیم؟

همه می‌دانند که ۱۵ دقیقه دویدن می‌تواند بیشتر از ۱۵ دقیقه پیاده‌روی کالری بسوزاند. اما اگر روی فاصله تمرکز کنیم چه؟

بعبارت دیگر :

۱ کیلومتر پیاده‌روی چگونه با ۱ کیلومتر دویدن از لحاظ کالری سوزی مقایسه می‌شود؟

دویدن، یک فعالیت پرفشارتر هست. پس، در مقایسه با پیاده‌روی کالری بیشتری می‌سوزاند. از طرفی، از آنجا که پیاده‌روی آهسته‌تر انجام می‌گیرد، به زمان بیشتری نیاز دارد.

مساله اینجاست :

 • ۱ کیلومتر دویدن = سوزاندن کالری بیشتر در هر دقیقه، نیاز به فعالیت کمتر
 • ۱ کیلومتر پیاده‌روی = سوزاندن کالری بیشتر در هر دقیقه، نیاز به فعالیت بیشتر

پس، کدام یک کالری بیشتری می‌سوزاند؟

پیاده روی یا دویدن - زندگی 29 بهمن

فاکتورهای بسیاری مصرف کالری در هر دو فعالیت را تحت تأثیر قرار می‌دهند (سن، وزن، سطح آمادگی جسمانی، سرعت، سطح زمین و شیبو غیره). اما، اگر کالری سوزی در هر دو فعالیت را باهم مقایسه کنید، مهمترین فاکتور، سرعت هست.

این سرعت هست که تفاوت ایجاد می‌کند

از لحاظ تئوری، در یک سرعت مشخص، دویدن و پیاده‌روی هر دو به طور تقریبی به یک میزان در دقیقه کالری می‌سوزانند. این سرعت ۸ کیلومتر در ساعت هست. با این جود، این سرعت برای پیاده‌روی بسیار سریع هست و تنها ورزشکاران حرفه‌ای از عهده آن بر‌می‌آیند. برای افراد عادی، سرعت پیاده‌روی، به طور تقریبی ۵ الی ۶ کیلومتر در ساعت هست. اما، وقتی ۸ کیلومتر در ساعت می‌دوید، در حال Jugging جاگینگ یا دو آهسته هستید.

در پیاده‌روی یا دو در سرعتهای مختلف چه اتفاقی می‌افتد؟

در پیاده‌روی، کالری‌سوزی به میزان قابل ملاحظه‌ای پایین هست، اما در دویدن با سرعت بالا، کالری بیشتری خواهد سوخت.

هرچند کلک کار در اینجاست، وقتی با سرعت مشخصی می‌دوید، کالری‌سوزی کمتر هست. بیشترین تفاوت در سوختن کالری زمانیست که ۱ کیلومتر پیاده‌روی آهسته را با ۱ کیلومتر دو سریع مقایسه کنیم.

چرا تفاوت در کالری سوزی در دویدن سریع و متوسط تا این اندازه کم هست؟

شما می‌توانید بسیارآهسته بدوید، اما سرعت دویدن حد مشخصی دارد. سرعت دویدن از پیاده‌روی آهسته تا دو با سرعت متوسط می‌تواند ۵۰ الی ۱۰۰ درصد باشد. با این حال، هرچه سریعتر بدوید، به نهایت سرعت دویدن نزدیکتر می‌شوید. افزایش کم در سرعت به تلاش زیادی نیاز دارد و در عین حال، تنها به افزایش اندکی در سوختن کالری منتهی می‌شود.

پیاده‌روی یا دویدن؟ کدامیک برای کاهش وزن بهتر هست؟

پیاده روی یا دویدن - زندگی 29 بهمن

 • مطالعات نشان داده هست که دویدن درمقایسه با پیاده‌روی در فاصله‌ یکسان، ۳۰ درصد کالری بیشتر خواهد سوزاند.
 • اگر با شدت بالا بدوید، به دلیل اثرات پس‌‌سوزی می‌توانید کالری بیشتری بسوزانید
 • اگر می‌خواهید در مدت زمان کمتر کالری بیشتری بسوزانید، دویدن گزینه خوبی هست.

نگران نباشید. اگر دویدن فعالیت انتخابی شما نیست، پیاده‌روی با تأثیراتی شگفت‌آور همراه هست و می‌تواند در کاهش وزن به شما کمک کند.

تأثیرات پیاده‌روی در کاهش وزن

 • به دلیل شدت کم این فعالیت، درصد بالاتر کالری سوزی از چربی ناشی می‌شود.
 • یکساعت پیاده‌روی آرامبخش هست و می‌تواند ۲۰۰+ کالری بسوزاند.
 • فشار کمتری به عضلات و مفاصل وارد می‌آید.
 • به آسانی می‌توانید زمان پیاده‌روی را بیشتر کنید و نیازی به برنامه‌ریزی خاصی نیست.

حتی اگر دویدن منجر به سوختن کالری بیشتر شود، پیاده‌روی و دویدن هر دو فعالیتهایی مناسب برای کاهش وزن هستند. چرا؟

به این دلیل که اگر جذب کالری روزانه خود را کاهش دهید (کالری جذب شده از راه غذا)، این فعالیتها می‌توانند مقدار کالری کافی برای کاهش وزن بسوزانند.

تغییر در رژیم غذایی باعث تسریع در کاهش وزن می‌شود. اگر غذاهای سالم را انتخاب کنید، یاد بگیرید که غذاها را خودتان تهیه کنید و برنامه غذایی خود را زیر نظر داشته باشید، هر فعالیتی را که انتخاب کنید، می‌تواند در کاهش وزن به شما کمک کند.

خلاصه

در مورد سوختن کالری در پیاده‌روی و دویدن، باید دانست که :

 • در یک دقیقه دویدن کالری بیشتری می‌سوزد، اما حفظ شدت دویدن برای مدت طولانی کاری مشکل هست.
 • ۳۰ درصد تفاوت کالری سوزی در پیاده‌روی آهسته و دویدن با سرعت متوسط در فاصله یکسان وجود دارد. افزایش سرعت در دویدن، باعث افزایش قابل ملاحظه در سوختن کالری نخواهد شد.
 • پیاده‌روی و دویدن، همزمان با تغییرات لازم در تغذیه، کالری کافی برای کاهش وزن را خواهند سوزاند.

کالری سوزی در پیاده‌روی و دویدن با فاصله یکسان، به یک میزان نیست؛ مگر اینکه با سرعت یکسان صورت گیرند که بسیار غیرمحتمل هست.

در نهایت، پیاده‌روی و دو، هر کدام را که دوست داشتید انتخاب کنید. اگر فعالیت مورد علاقه‌تان را انجام دهید، امکان ادامه فعالیت و استمرار کالری سوزی افزایش پیدا می کند.

مطلب را به اشتراک بگذارید

 • تاریخ : ۲۱ام تیر ۱۳۹۷
 • موضوع : پزشکی

 • پس از عمل به شما مسکن‌های دهانی داده خواهد شد تا با خود به خانه ببرید. اگر این مسکن‌ها درد شما را کنترل نمی‌کنند، لطفاً با مرکز درمانی تماس بگیرید.
 • بسیار مهم هست که دوره مصرف آنتی بیوتیک‌های تجویزی خود را کامل کنید تا تمام قرص‌ها تمام شوند.

اگر هر کدام از موارد زیر را تجربه کردید با پزشک یا تیم درمانی او تماس بگیرید:

 • درجه حرارت بدن بالاتر از ۳۸ درجه سانتیگراد یا لرز
 • خونریزی شدید یا ترشح از محل برش
 • افزایش درد
 • قرمزی در حال گسترش در اطراف محل برش

بهبودی بعد از عمل لیپوماتیک چه مدت طول می‌کشد؟


عمل لیپوماتیک

در بیشتر موارد هنگامی که لیپوماتیک یک عمل سرپایی باشد، بهبودی معمولاً سریع هست. اکثر افراد می‌توانند در عرض چند روز سرکار خود برگردد و پس از دوهفته فعالیت‌های عادی خود را از سر بگیرند. حداقل برای دو هفته باید انتظار کبودی، تورم و درد را داشته باشید؛ با این حال نتیجه عمل هر کس بر اساس عواملی مانند حجم سلول‌های چربی حذف شده و محل حذف چربی‌ها می‌باشد. پزشک شما درباره اینکه باید از این عمل انتظار چه نتایجی را داشته باشید و چگونگی حفظ زیبایی شکل جدید بدن خود، با شما صحبت خواهد کرد.


لیپوماتیک

در اینجا سوالات رایج و پاسخ آنها برای بیماران جراحی پلاستیک (لینک به مقاله جراحی پلاستیک) در پی انجام عمل لیپوماتیک آمده هست

 • تاریخ : ۲۰ام تیر ۱۳۹۷
 • موضوع : پزشکی

نی نی بان گروه رسانه های اجتماعی: روناک یونسی با انتشار عکس های پسرانش در فضای مجازی، طرفداران زیادی را جذب کرده هست. این بار او عکسی از خود و فرزندانش دراینستاگرام به اشتراک گذاشت و در متنی کوتاه نوشت:« همه پسران من»
روناک یونسی و فرزندانش، همه پسران من

روناک یونسی خجسته معروف سریال رستگاران، دی ماه سال ۱۳۵۹ در تهران به دنیا آمد،یونسی دو سال پیش با یکی از با سابقه ترین و البته مطرح ترین مدل های ایرانی، یعنی محسن میری ازدواج کرد. ازدواجی که نیتیجه آن دو پسر هست. 

روناک یونسی و فرزندانش، همه پسران من
روناک یونسی با حساب کاربری ronakyounesi در اینستاگرام فعالیت می کند. 
 • تاریخ : ۲۰ام تیر ۱۳۹۷
 • موضوع : پزشکی

سوال مخاطب نی‌نی‌بان: من ۱۲ هفته هست باردارم از چه وقتی خوبه که پیاده روی داشته باشم؟ 

 

پاسخ دکتر کتایون برجیس، جراح و متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ نازایی:

دوست عزیز زمان شروع یک فعالیت ورزشی در بارداری نیست. با توجه به اینکه تا به حال پیاده روی نداشته اید به آرامی و از زمان کوتاه شروع کرده و هر روز کمی به زمان پیاده روی اضافه کنید ولی به خودتان فشار وارد نکنید.

 • تاریخ : ۲۰ام تیر ۱۳۹۷
 • موضوع : پزشکی

سوال مخاطب نی‌نی‌بان: آیا نزدیکی در زمان بارداری آسیبی به جنین می زند؟

 

پاسخ دکتر کتایون برجیس، جراح و متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ نازایی:

دوست گرامی نزدیکی یا رسیدن به ارگاسم در بارداری به طور کلی ممانعتی ندارد به این شرط که شما تهدید به سقط یا زایمان زودرس نباشید، علائم خطری مانند خونریزی و لکه بینی و… نداشته باشید. متاسفانه ما شرح حالی از شما نداریم و نمی دانیم چه سوابقی از نظر خانوادگی و فردی داشته اید تا بدانیم که آیا استراحت لگنی برای شما ضرورت دارد یا خیر. ولی معمولا اگر این موارد مطرح نباشد نزدیکی با رعایت آداب آن در بارداری مشکلی ایجاد نمی کند البته موقع انزال ترشحات همسر نباید در واژن شما ریخته شود. بهتر هست برای بررسی دقیق با پزشک تان مشورت کنید.

 • تاریخ : ۲۰ام تیر ۱۳۹۷
 • موضوع : پزشکی

سوال مخاطب نی‌نی‌بان: من تالاسمی مینور هستم  و در هفته پنج بارداری هستم قبلا قرص آ فولیک اسید یک مصرف می کردم ولی الان دکترم قرص یدو فولیک با دوز ۵۰۰ میکروگرم رو همراه با ویتامین پریناتال برام تجویز کرده آیا با وجود مینور بودن من دوز کم فولیک اسید برای جنین مشکلی پیش نمیاد؟ آیا احتیاج به دوز بالاتری از فولیک اسید هست یا نه ؟

 

پاسخ دکتر مرجان قاجار، جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی:

دوست عزیز همین مقدار دارو کافی هست.مقدار جذب قرص اسیدفولیک ۱میلی و یدوفولیک در بدن یکسان هست.

 • تاریخ : ۲۰ام تیر ۱۳۹۷
 • موضوع : پزشکی

 سوال مخاطب نی‌نی‌بان: من ۱۹ روز هست که زایمان کردم و بیست و دوسال سن دارم دو روزه که سینه راستم درد میکنه طوری که لمس میکنم تا پشت شونه ام تیر میکشه و موقعی که از این سینه به نوزادم شیر میدم خیلی اذیت میشم میخواستم بدونم خطر داره یا نه؟

 

پاسخ دکتر میترا مدرس گیلانی، متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ آنکولوژی زنان:

دوست عزیز باید حتما به دکتر مراجعه کنید تا از لحاظ تورم، قرمزی و شقاق نوک سینه بررسی و معاینه شوید. گاهی درد پستان طبیعی هست. بخاطر این هست که بافت پستانتان تابحال با یک عامل خارجی مانند دهان بچه به این شدت برخورد نداشته و نازک و حساس هست. کم کم بافت عادت می کند. می توانید از کمپرس آب گرم استفاده کنید.

 

 • تاریخ : ۲۰ام تیر ۱۳۹۷
 • موضوع : پزشکی

آبراهام مزلو روان شناس برجسته در حوزه روانشناسی انسان، به بررسی نیازهای انسان ها پرداخت و پژوهش های او منجر به کشف و ارائه ۵ نیاز اساسی در انسان شد.

نظریه مزلو - زندگی 29 بهمن

این ۵ نیاز که به نام سلسله مراتب نیازها یا هرم مزلو نیز شناخته شده اند پایه و اساس بسیاری از رفتارهای انسان در زندگی فردی و اجتماعی را تبیین می کنند. ۲۹ بهمن شما را با سلسله مراتب نیازهای مزلو آشنا می سازد.

۵نیاز اساسی براساس نظریه مزلو

نظریه مزلو - زندگی 29 بهمن

مزلو معتقد هست که نیازهای مشترک انسان ها شامل ۷ دسته که به صورت هرم نشان داده خواهد شد. این هرم یا سلسله مراتب نشان می دهد که برای رسیدن به نیازهای بالاتر بایستی نیازهای پایین تر رفع و برآورده شوند. در غیر اینصورت افراد از دستیابی به نیازهای بعدی محروم می شوند هر چند در این زمینه بعضی استثنائات وجود دارد ولی در حالت کلی سلسله مراتب نیازها ثابت هست.

 نیازهای فیزیولوژیکی

توجه داشته باشید که نیازهای فیزیولوژیکی پایه هرم را تشکیل می دهند. بنابر باور مزلو اولین و اساسی ترین نیاز افراد، نیاز به زنده ماندن هست. نیازهای فیزیولوژیکی شامل تلاش برای کسب غذا و آب هست. افراد قبل از اینکه بتوانند در مورد چیزی فکر کنند، باید غذا بخورند و تشنگی را رفع نمایند. اگر هر یک از این نیازهای فیزیولوژیکی برآورده نشود، افراد توان رسیدگی به مسائل زندگی را ندارند.

نیازهای ایمنی

پس از برآورده شدن نیازهای فیزیولوژیکی نیازهای ایمنی مطرح می شوند. نیازهای ایمنی شامل احساسات جسمی و روانی برای بقا و پناهگاه هست. حس امنیت برای افراد در پایین ترین سطح به معنی داشتن مکانی برای زندگی هست.

نیازهای عشق و وابستگینظریه مزلو - زندگی 29 بهمن

پس از رفع نیازهای فیزیولوژیکی و نیاز ایمنی، فرد می تواند انگیزه ای برای پاسخگویی به نیازهای ارائه شده در سطوح بالاتر هرم داشته باشد. سطح سوم هرم نیاز به عشق و تعلق هست. این نیاز از طریق روابط رضایت بخش، روابط با اعضای خانواده، دوستان، همسالان، همکلاسی، معلمان و افراد دیگر که با آنها ارتباط برقرار می کنند، برآورده خواهد شد. روابط رضایت بخش مستلزم پذیرش توسط دیگران هست. افراد پس از رفع نیاز بقا و زیستی می توانند دنبال روابطی باشند که از نیاز آنها به عشق و تعالی برخوردار هست.

نیاز به عزت نفس

هنگامی که افراد به طور رضایت بخشی نیاز خود به عشق و تعلق را برآورد کرده اند، می توانند در ایجاد احساسات مثبت ازخود، ارزش قائل شدن برای خود و اعتماد به نفس نقش داشته باشند.

نیاز به خودشکوفایی

نظریه مزلو - زندگی 29 بهمن

چهار نیاز پایه و اساسی زندگی در قاعده هرم مزلو به عنوان نیازهای ضروری شناخته شده اند که برآورده سازی هریک لازمه ورود به نیاز بعدی را موجب خواهد شد. به همین دلیل، چهار سطح نیاز اول، نیازهای کمبود نام گرفته اند. پس از آنکه نیازهای کمبود رفع شوند، نیاز به خودشکوفایی مطرح خواهد شد. این نیاز جز نیازهای عالی انسانی هست و همه افراد احتمال دسترسی به آن را ندارند. نیاز به خودشکوفایی، محوری ترین نیاز در حیطه آموزش و پرورش می باشد و همه تلاش مربیان و معلمان در جهت رسیدن به این نیاز هست.

نکته

در بعضی مواقع بعضی افراد به طور استثنا بدون رفع نیازهای اولیه در جهت رسیدن به خودشکوفایی گام بر می دارند. زمانی که اندیشمندان و پژوهشگران از نیاز های فیزیولوژیکی یا روابط اجتماعی چشم پوشی می کنند تا به هدف عالی خود مانند ثبت اختراع یا ثبت نظریه جدیدی برسند این امر اتفاق افتاده هست.

مطلب را به اشتراک بگذارید

 • تاریخ : ۲۰ام تیر ۱۳۹۷
 • موضوع : پزشکی

آمپول‌های استروئیدی مثل بتامتازون، اغلب وقتی که خطر زایمان زودرس وجود دارد،‌ تجویز می‌گردد. اما بسیاری از خانم‌های باردار نگران استفاده از استروئیدها هستند چون فکر می‌کنند این آمپول‌ها عوارض جانبی برای خودشان یا جنین دارند. در ادامه مطلب در مورد مزایا و معایب استفاده از استروئید در بارداری صحبت شده هست.

چه زمانی آمپول بتامتازون تجویز می‌شود؟
اگر روند بارداری به خوبی پیش برود و پزشک تشخیص دهد که شما می‌توانید بچه را تا انتهای دوره بارداری در شکم خود نگهدارید نیازی به آمپول استروئیدی بتامتازون نخواهید داشت. اما اگر درد زایمان شما زودتر از زمان مقرر شروع شود یا علائم زایمان زودرس وجود داشته باشد،‌ آمپول بتامتازون نیاز هست. در این حالت، بچه زمان لازم برای رشد در رحم را در اختیار ندارد. وقتی که دوز مناسب آمپول بتامتازون تزریق شود نوزاد در هنگام تولد دچار بسیاری از مشکلات سلامت نخواهد شد.
شرایط زیر نیازمند تزریق آمپول بتامتازون هست:
    -اگر کیسه آب جنین بین هفته ۲۸ تا هفته ۳۴ بارداری یا حتی زودتر دچار پارگی یا نشت شود؛
    -اگر قبلا زایمان زودرس داشته‌اید و حالا انقباضات منظم و شدید دارید؛
    -اگر دوقلو یا چندقلو باردار هستید و علائم زایمان زودرس را مشاهده می‌کنید

مزایای آمپول بتامتازون در بارداری
وقتی که جنین به صورت نارس در حال تولد هست آمپول بتامتازون واقعا می‌تواند جان او را نجات دهد. به خصوص اگر جنین پیش از هفته ۲۸ بارداری متولد شود. مزایای زیادی برای آمپول‌های استروئیدی وجود دارد:
آمپول بتامتازون می‌تواند به رشد سریع ریه‌های نارس کمک کند. ریه‌های نوزاد، ماده‌ای روانساز تولید می‌کند که به عنوان پوششی روی کیسه‌های هوایی ریه‌ها را می‌پوشاند. در نتیجه، در هنگام تنفس کیسه‌های هوایی با اصطکاک کمتری کنار هم حرکت کنند. در حالتی که بچه نارس باشد، تولید این ماده در ریه‌ها به میزان کافی نیست. اما با تزریق آمپول بتامتازون تولید این ماده روانساز آغاز شده و باعث می‌شود تنفس در هنگام تولد نرمال باشد. در نتیجه جلوی سندروم زجر تنفسی نوزاد گرفته می‌شود. در صورت ابتلای نوزاد به سندروم زجر تنفسی، نوزاد بدون کمک دارو یا مداخله بیرونی نمی‌تواند تنفس کند.
آمپول بتامتازون همچنین جلوی خونریزی بچه نارس را می‌گیرد. خونریزی نوزاد ممکن هست به شکل خونریزی مغزی باشد، که واقعا خطرناک هست.
روده‌ها و دستگاه گوارشی نوزاد نیز می‌توانند در بدو تولد از مزایای آمپول بتامتازون، بهره‌مند شوند. استروئیدها می‌توانند جلوی عفونت و ورم روده که باعث آسیب به بافت و دفع نامناسب می‌شود، را بگیرند.

عوارض جانبی آمپول بتامتازون در بارداری
تمامی داروهای دارای عوارض جانبی هستند و استروئیدها هم از این قاعده مستثنی نیستند. در حالی که آمپول بتامتازون برای جنین خواص زیادی دارد، ممکن هست مادر عوارض جانبی زیر را تجربه نماید:
    -افزایش فشار خون؛
    -باقی ماندن آب در ریه‌ها که اِدم ریه (Pulmonary Edema )  نامیده می‌شود؛
    ممکن هست قند خون بالا رفته و در کوتاه مدت نیاز به انسولین وجود داشته باشد. اگر به بیماری دیابت یا دیابت بارداری مبتلا هستید، نیاز به دوز انسولبین بیشتری خواهید داشت و بارداری شما باید به دقت تحت نظر پزشک کنترل شود.
    -ضمنا بعضی از بچه‌هایی که مادر آنها آمپول بتامتازون در بارداری تزریق کرده هست در زمان تولد وزن و رشد کمی داشته‌اند اما این موارد نادر هست.
بدون تردید، مزایای تزریق آمپول بتامتازون در بارداری بیشتر از عوارض جانبی و معایب آن هست. پس اگر پزشک این دارو را برای شما تجویز کرده نگران نباشید. از آن گذشته، این دارو برای سلامتی فرزند عزیز شما حیاتی هست!

صفحه 9 از 217
»... قبلی 567891011121314 بعدی 203040...«